วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ข้อสอบภาษาไทย ม.6 เฉลย เทคนิคอย่างละเอียด

๑. ข้อใดมีสระเดี่ยวเสียงยาวน้อยที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)
ก. เสี่ยงปี่ตอดแตรต่อสีซอรับ                                                
ข. ได้ระเบียบเรียบงามสักสามร้อย
ค. ปี่พาทย์คอยบรรเลงเพลงสดับ                                                       
ง. กลองขยับมือถี่ตีออกรัว
เฉลย ขั้นแรกเราต้องหาสระเสียงยาวในแต่ละข้อกันก่อน มาดูกัน!!!
ก. มีสระ เอีย, อี, ออ, แอ รวม ๔ เสียง
ข. มีสระ ไอ เอีย อา ออ รวม ๔ เสียง
ค. มีสระอี อา ออ เอ รวม ๔ เสียง
ง. มีสระออ อือ อี อัว รวม ๔ เสียง
โอ๊ยยย! เท่ากันหมดเลย แต่ว่าโจทย์ถามสระเดี่ยว เราก็มาตัดกันทีละข้อนะครับ
ก. ตัดสระ เอีย ออก เพราะเป็นสระประสม จะเหลือ ๓ เสียง คือ อี, ออ, แอ
ข. ตัดสระ เอย ออก เพราะเป็นสระประสม สระไอ เป็นสระเกิน จะเหลือ ๒ เสียง คือ อา กับ ออ
ค. ไม่ตัดเสียงใดเลย จะเหลือเท่าเดิม คือ สระอี อา ออ เอ รวม ๔ เสียง
ง. ตัดสระ อัว ออก เพราะเป็นสระประสม จะเหลือ ๓ เสียง คือ ออ อือ อี
ดังนั้นจึงตอบ ค. ปี่พาทย์คอยบรรเลงเพลงสดับ เรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่า
๒. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)
ก. วันพฤหัสเดือนอ้ายขึ้นหกค่ำ                                                          
ข. กำหนดนำเฝ้าอนงค์อันทรงศักดิ์
ค. สองอังกฤษคิดภักดีเป็นที่รัก                                                          
ง. มาชวนชักให้สนานสำราญกาย
 เฉลย เราเห็นข้อสอบแล้วอาจจะงงๆ อยู่ว่า “พยัญชนะต้น” คืออะไร พยัญชนะต้นก็คือ พยัญชนะตัวแรกของแต่ละคำนั่นเอง โดยจะนับเรียงพยางค์  เช่น สวัสดี พยัญชนะต้นก็คือ ส, ว, ด  แต่ถ้าเป็นคำควบกล้ำหรืออักษรนำเราจะนำรวมตัวนำและตัวควบ เช่น ควาย พยัญชนะต้น คือ คว ตลาด พยัญชนะต้นคือ ตล เรามาทำข้อสอบกันเลยดีกว่า
ก. มี ว, พฤ, ห, ด, อ, ข, ค
ข. มี ก, หน, น, ฝ ,อ ,ทร, ศ
ค. ส, อ, กฤ, ค, ภ, ด, ป, ท, ร
ง. ม, ช, ห, สน, ส, ร, ก ทีนี้เราก็มาตัดตัวที่ไม่ใช่พยัญชนะเดี่ยวกัน
ก. ตัด พฤ ออก เหลือ ว, ห, ด, อ,ข,ค รวม ๖ เสียง
ข. ตัด หน, ทร ออก เหลือ ก, น, ฝ, อ, ศ รวม ๕ เสียง
ค. ตัด กฤ ออก เหลือ ส,อ,ค, ภ, ด, ป, ท, ร รวม ๘ เสียง
ง. ตัด สน ออก เหลือ ม, ช, ห , ส, ร, ก รวม ๖ เสียง
ดังนั้น ตอบ ค. สองอังกฤษคิดภักดีเป็นที่รัก
๓. การเล่นเสียงในข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก. อยู่ตามลำพังแล้วก็จะพากันผาดโผนโจนเล่มตามประสาสัตว์     
ข. นุ่งผ้าย้อมฝาดคาดกาสาว์พันเป็นเกลียวเหนี่ยวเหน็บรั้ง
ค. เสียงชะนีร้องอยู่โหวยโวยโว่ยวิเวกวะหวามอก
ง. ยีงมีบุรุษผู้หนึ่งนั้นเติบโตดำล่ำสันเห็นพิลึก
เฉลย ในการเล่นเสียงนั้นจะมีอยู่ ๓ แบบ คือ การเล่นเสียงพยัญชนะ เล่นเสียงสระ เล่นเสียงวรรณยุกต์
๑) เล่นเสียงพยัญชนะ คือ การนำเอาคำที่มีพยัญชนะเดียวกันมาเรียงชิดติดกัน เช่น “วิเวกวะหวาม”
๒) เล่นเสียงสระ คือ การนำเอาคำที่มีพยัญชนะเดียวกันมาเรียงชิดติดกัน เช่น “โผนโจน”
๓) เล่นเสียงวรรณยุกต์ คือ การนำคำที่มีสระเดียวกันวรรณยุกต์ต่างกันมาวางเรียงลำดับกัน เช่น สามัญ – เอก –โอ, จัตวา – ตรี – โท เช่น “คูคู่คู้” เรียงจาก สามัญ – เอก – โท หรืออาจไม่เรียงก็ได้
ดูที่โจทย์
ข้อ ก. เล่นเสียงสระ  โผนโจน
ข้อ ข. เล่นเสียงสระ เกลียวเหนี่ยว
ข้อ ค. โหวยโวยโว่ยวิเวกวะหวาม ข้อนี้เล่นทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
ข้อ ง. เติบโตดำล่ำ เล่นพยัญชนะ และสระ
ดังนั้น ข้อ ค. เสียงชะนีร้องอยู่โหวยโวยโว่ยวิเวกวะหวามอก มีการเล่นเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ซึ่งต่างจากข้ออื่น จึงตอบข้อนี้
1)
ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน
ก.
พิมลทำงานหนักเพื่อเขาจะได้เงินมากๆ
ข.
สะคราญย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลา 20 ปีแล้ว
ค.
คุณพ่อเสนอแนะว่าควรตัดต้นไม้ที่ล้มอยู่หลังบ้าน
ง.
วิมลทิพย์เก็บผลไม้ในสวนที่อยู่ติดกับสวนดอกไม้
2)
ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
ก.
นักแสดงสมัยนี้ส่วนใหญ่ชอบร้องเพลงแต่ก็ไม่เป็นเพลง
ข.
พระที่ถูกทำลายคือพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่แห่งศตวรรษที่สอง
ค.
คุณวรรณีได้พัฒนาระบบการบริหารห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจนได้รับรองมาตรฐาน
ง.
ความสามัคคีคือการร่วมมือกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง
3)
ข้อใดมีโครงสร้างประโยคเหมือนประโยค “คนขนขยะออกจากบ้านแต่เช้ามืด”
ก.
แม่มองดูลูกบนเวทีด้วยความชื่นชม
ข.
รถบรรทุกวิ่งไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
ค.
ผลงานของคุณเจริญได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้ว
ง.
เจ้าสิงโตเดินเล่นในสนามหลังอาหารเย็น
4)
ข้อใดเป็นประโยคกรรม
ก.
ครูคนนี้เป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีสมควรได้รับรางวัล
ข.
เนื้อหาวิชาที่เข้มข้นทันสมัยได้มาจากการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ค.
เด็กจะเรียนรู้ได้มากถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
ง.
ดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตชีวารูปร่างประหลาดซึ่งไม่พบในที่อื่นๆของโลก
5)
ข้อใดมีส่วนขยายของบทกรรม
ก.
ลายเชิงเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่อ่อนช้อยงดงามของผู้ชายล้านนา
ข.
คนหนุ่มคนสาวนั่งบนเสื่อแดงผืนยาวที่ปูอยู่บนพื้นด้านหน้า
ค.
ครูใช้ดอกไม้หอมที่จุ่มน้ำขมิ้นส้มป่อยสะบัดพรมให้แก่ลูกศิษย์
ง.
พิธีสืบสายลายเชิงเป็นการสืบทอดองค์ความรู้แบบเดิมของล้านนา
6)
ข้อใดไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ต่อไปนี้ “ผู้สอนเดินเข้ามาในชั้นเรียน นางสาวสุภายิ้มให้ผู้สอนและยืนขึ้นไหว้เพื่อแสดงความเคารพ ผู้สอนยิ้มตอบแล้วผงกศีรษะรับความเคารพจากนางสาวสุภา”
ก.
สารคือการยิ้มและการยืนขึ้นไหว้ของนางสาวสุภา
ข.
การสนองตอบต่อสารคือผู้สอนยิ้มและผงกศีรษะรับ
ค.
การสื่อสารครั้งนี้ผู้สอนเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร
ง.
การสื่อสารครั้งนี้ไม่สมบูรณ์เพราะขาดการส่งสารและรับสารด้วยถ้อยคำ
7)
ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ
ก.
การกลับคำให้การของผู้ต้องหามีผลอย่างยิ่งต่อกระบวนการสอบสวน
ข.
จนถึงขณะนี้การปฏิรูปการศึกษาไทยยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าใดนัก
ค.
รัฐบาลแถลงว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะจริงจังกับการแก้ปัญหาความยากจน
ง.
เพราะความไม่สันทัดต่อการเมืองเป็นผลให้บ้านเราต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีอยู่เสมอ
8)
ข้อความใดใช้ราชาศัพท์ผิด (1) สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า ณ วัดสีมาราม (2) หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการแปรพระราชฐาน ณ พระราชวังไกลกังวง (3) จากนั้นเสด็จออกให้ลูกเสือชาวบ้านจากทั่วประเทศเฝ้าฯ (4) และทรงพระดำเนินชมนิทรรศการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”
ก.
ตอนที่ (1)
ข.
ตอนที่ (2)
ค.
ตอนที่ (3)
ง.
ตอนที่ (4)
9)
ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
ก.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษาใหม่ที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล
ข.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สบยามมกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้า
ค.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จฯ เป็นประธานเปิดการแสดงของยอดมายากล เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์
ง.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้สำเร็จการศึกษาเป็นองค์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว
10)
ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับได้เหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก. บางคนไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าจบแค่มัธยม 6 สมัยก่อน สามารถเป็นครูสอนเด็กให้เก่งเลขคณิตเก่งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ข. ไม่ว่าจะจบแค่มัธยม 1 มัธยม 3 หรือมัธยม 6 หรือมัธยม 8 ความรู้ทั้งอ่านและเขียนใช้การได้ไม่ตกหล่น ค. คนไทยรุ่นเก่าหรือค่อนข้างเก่ามักจะใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก ง. จนเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นคนไทยที่มีคุณภาพได้ไม่น้อยหน้าครูปริญญาตรีสมัยนี้
ก.
ค. ก. ง. ข.
ข.
ค. ข. ก. ง.
ค.
ก. ง. ค. ข.
ง.
ก. ค. ง. ข.
11)
ข้อความใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
ก.
ผู้เรียนทั่วไปมักจะอ่านหนังสืออย่างทุ่มเทหมกมุ่นในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบและทำกิจกรรมทุกอย่างในระยะนี้
ข.
ผู้เรียนทั่วไปมักจะอ่านหนังสือในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบอย่างทุ่มเทหมกมุ่น และทำกิจกรรมทุกอย่างในขณะนี้
ค.
ผู้เรียนทั่วไปมักจะอ่านหนังสือและทำกิจกรรมทุกอย่างอย่างทุ่มเทหมกมุ่นในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ
ง.
ผู้เรียนทั่วไปมักจะอ่านหนังสืออย่างทุ่มเทหมกมุ่นและทำกิจกรรมทุกอย่างในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสอบ
12)
ข้อใดวางส่วนขยายผิดที่
ก.
การตั้งครรภ์โดยไม่ทราบว่าเป็นเบาหวานมาก่อนมีปัจจัยความเสี่ยงอยู่หลายอย่าง
ข.
สตรีมีครรภ์และเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะแท้งหรือมีลูกพิกลพิการมาก
ค.
การควบคุมน้ำตาลอย่างจริงจังช่วยทำให้คนไข้เบาหวานตั้งครรภ์ได้เป็นปกติมากขึ้น
ง.
ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะกรรมพันธุ์และความอ้วนต้องให้สูติแพทย์ตรวจเบาหวานอย่างละเอียด
13)
ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารชนิดใดตามลำดับ “พวกเรามาถึงอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนส้มโอและชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว การทำน้ำตาลมะพร้าวน่าสนใจมาก เมื่อได้น้ำตาลมาแล้วก็เทใส่กระทะใบบัว เคี่ยวจนงวดเป็นสีเหลืองและมีฟองเดือดปุดๆ ใช้สุ่มน้ำตาลกระแทกอย่างรวดเร็วจนน้ำตาลข้นแข็งก็จะได้น้ำตาลแท้”
ก.
บรรยายโวหารและอธิบายโวหาร
ข.
บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร
ค.
พรรณนาโวหารและอธิบายโวหาร
ง.
พรรณนาโวหารและบรรยายโวหาร
14)
ข้อใดไม่ใช้พรรณนาโวหาร
ก.
ดวงอาทิตย์สีส้มกลมโตกำลังโผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ ท้องฟ้าเริ่มมีสีชมพูเรื่อตัดกับน้ำทะเลสีครามใส
ข.
กำแพงน้ำโถมปะทะต้นไม้ริมฝั่ง น้ำพุ่งสูงขัดต้นไม้ใหญ่โค่นล้มชั่วพริบตา
ค.
เมฆสีดำเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน เคลื่อนไหวรวดเร็วปั่นป่วนหมุนวนไม่เป็นทิศเป็นทาง
ง.
สายลมยามเย็นพัดผ่านชายน้ำ ฝูงปลาวนเวียนกันเข้ามาตอดอาหาร นกกระเด็นโผบินจาฝากนี้ไปฝากนู้น
15)
ถ้าจะเขียนเรียงความเรื่อง “โรงเรียนของฉัน” ข้อใดมีโครงเรื่องที่เหมาะสมที่สุด
ก.
ประวัติโรงเรียน เกียรติประวัติของโรงเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ นโยบายการส่งเสริมการศึกษา
ข.
ประวัติโรงเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ นโยบายการส่งเสริมการศึกษา เกียรติประวัติของโรงเรียน
ค.
ประวัติโรงเรียน อาคารสถานที่ บุคลากร เกียรติประวัติของโรงเรียน นโยบายการส่งเสริมการศึกษา
ง.
ประวัติโรงเรียน นโยบายการส่งเสริมการศึกษาเกียรติประวัติของโรงเรียน บุคลากร อาคารสถานที่
16)
ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุด
ก.
ตึกระฟ้าทั้งหลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นมิให้ลมพัดเข้าสู่ตัวเมือง
ข.
ถ้ายังมีฝุ่นและควันมากเช่นนี้ กรุงเทพฯ ก็คงไม่ใช่เมืองฟ้าอมรอีกต่อไป
ค.
ฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างและควันจากโรงงานลอยอยู่ทั่วไปในอากาศ
ง.
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่สกัดกั้นไม่ให้ฝุ่นละอองกระจาบไปในมุมกว้าง
17)
ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
ก.
ความเครียดนับวันจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสังคมถึงขั้นวิกฤต
ข.
ปัญหาสุขภาพจิตเป็นผลจากความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ค.
ผู้คนในหลายประเทศกำลังให้ความสนใจในการใช้สมุนไพรลดความเครียด
ง.
สมุนไพรคลายเครียดมีทั้งที่เป็นอาหาร เครื่องดื่ม เช่น ชาชงสมุนไพรชนิดต่างๆ และน้ำมันหอมระเหย
18)
ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับที่สุด
ก.
ห้องเรียนควรมีการถ่ายเทของอากาศและการปรับแสงสว่างอย่างเหมาะสม
ข.
ห้องปฏิบัติการทางภาษาควรบุวัสดุกันเสียงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ค.
นิสิตสามารถหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้จากห้องสมุด
ง.
ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนจากสิ่งต่างๆ ทำให้การอ่านหนังสือมีสมาธิดียิ่งขึ้น
19)
ข้อใดเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของคำสัมภาษณ์ต่อไปนี้ “คุณคิดว่าคุณเหมาะสมอย่างไรที่เราจะต้องเลือกคุณเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน”
ก.
ผมคงไม่อาจประกาศว่าผมเหมาะสมอย่างไร แต่ที่สำคัญคือ ใจ ครับ ผมมุ่งมั่นและฝันที่จะเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์ให้กับเยาวชนไทยที่ไม่มีโอกาสครับ
ข.
ผมทราบว่าการคัดเลือกนี้พยายามจะให้มีตัวแทนจากทุกภูมิภาคในส่วนของภาคกลางผมซึ่งเป็นตัวแทนจากกรุงเทพมหานครน่าจะเหมาะสมที่สุด
ค.
ถ้ารางวัลต่างๆไม่ว่าจะรางวัลเยาวชนดีเด่นหรือรางวัลทางวัฒนธรรมที่ผมได้รับมาเครื่องหมายรับรองคุณภาพคน ผมก็เชื่อว่าผมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เหมาะสม
ง.
คงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการครับ ผมเองทางเขตการศึกษารับรองว่าเรียนดี กิจกรรมเด่น และได้รับรางวัลทูตวัฒนธรรมเมื่อปีที่แล้งครับ
20)
ข้อใดผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติขณะกำลังสัมภาษณ์
ก.
มองบุคคลที่กำลังให้สัมภาษณ์
ข.
มองสมุดบันทึกของตนเพื่อดูหัวข้อที่จะสัมภาษณ์ต่อไป
ค.
การหยุดจดบันทึกและค้นหาสิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์
ง.
หยุดพูดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอให้ผู้สัมภาษณ์ตอบ
ตอนที่ 2
 1.วัจนภาษาและอวัจนภาษาคืออะไร
 ตอบ วัจนภาษาคือการใช้เสียงสื่อสาร ส่วนอวัจนภาษาคือใช้กิริยาท่าทางสื่อสาร
 2.ธรรมชาติของภาษาได้แก่อะไรบ้าง
 ตอบ 1.ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย
         2.เลียนเสียงธรรมชาติ
         3.ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
         4.ภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็กขึ้นเป็นหน่วยใหญ่
         5.ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
  3.ลักษณะของภาษาไทย
    ตอบ 1.คำพยางค์เดียว
            2.สะกดตรงตามมาตรา
            3.ไม่มีตัการันต์ ยกเว้น 1.ผี้ว แปลว่า หากว่า แม้ว่า
                                            2.ม่าห์ แปลว่า ผี ยักษ์ อมนุษย์
                                            3.เยียร์ แปลว่า งามยิ่ง งามพริ้งเพริศ
            4.มีีลักษณนาม
            5.คำหลักอยู่หน้าคำขยาย
            6.มีคำพ้องรูป พ้องเสียง
            7.มีวรรณยุกต์
            8.ประกอบด้วยหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่
            9.สามารถบอกเพศได้
        4.องค์ประกอบของการสื่อสาร
      ตอบ ผู้ส่งสาร   สาร  ผู้รับสาร